Assentoft Løbeklub

Danmarks hyggeligste løbeklub

Skrevet af admin, 17 juni 2017

Vedtægter

Vedtægter
§ 1. Navn og tilhørsforhold:

Foreningens navn er ASSENTOFT LØBEKLUB. Foreningen er hjemmehørende i Randers Kommune og er stiftet den 10.11.2010.

Foreningen er en underafdeling af SØNDERHALD IF (SIF) og er som sådan, udover bestemmelserne i nærværende vedtægter, underkastet de til enhver tid gældende vedtægter for Hovedforeningen. Klubben repræsenteres gennem sin formand i SIF’s Hovedbestyrelse.

§ 2. Formål:

Foreningens formål er at øge interessen for løbemotion, ved sportslige og sociale arrangementer.

§ 3. Midler:
Foreningen drives af midler tilvejebragt med medlemskontingent, kommunalt tilskud i henhold til gældende lovgivning og øvrige indtægter. Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 4. Indmeldelse:

Som medlem kan optages alle personer, der har interesse for løbemotion.
§ 5. Demokratisk organisering:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 6. Generalforsamling:
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden maj måned, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel via opslag i dagspressen og på klubbens hjemmeside.

Forslag fra medlemmer, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stemmeberettiget er ethvert medlem, der er fyldt 16 år, og ikke er i restance med kontingent. For medlemmer under 16 år, gives stemmeretten til forældre/værge. Stemmegivningen kan ske ved personligt fremmøde eller ved skriftlig fuldmagt, som præsenteres ved generalforsamlingens begyndelse.

Alle afgørelser sker ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er sagen forkastet.
Vedtægtsændringer skal senest 8 dage før generalforsamlingen være formanden i hænde. Vedtægtsændringer skal vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger, afholdt med mindst 14 dages mellemrum. På den første generalforsamling kræves tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

§ 7 Ordinær generalforsamling:

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent og referent

2) Formandens beretning

3) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse og fastsættelse af kontingent

4) Behandling af indkomne forslag

5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

6) Valg af formand eller kasserer
7) Valg af 1 revisor og evt. 1 revisorsuppleant

8) Evt.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller efter skriftlig begæring fra mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer. I så fald skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling senest 30 dage efter, at bestyrelsen har modtaget begæringen. Begæringen skal indeholde forslag til dagorden for den ekstraordinære generalforsamling.

§ 9. Bestyrelsen:
Bestyrelsen består af 1 formand, 1 kasserer samt mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, og vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen af medlemmerne er på valg hvert år. Kasserer og formand kan ikke være på valg samme år. Valgbar til bestyrelsen er ordinære medlemmer. Suppleanterne vælges for 1 år af gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening. Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden. Bestyrelsen hæfter kun for foreningens formue.

Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og andre vigtige begivenheder indenfor foreningen.

§ 10. Bestyrelsens virke:

Bestyrelsen sammenkaldes af formanden, samt når et bestyrelsesmedlem ønsker det.

Afgørelser træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende. Der skal minimum afholdes ét bestyrelsesmøde om året.

§ 11. Eksklusion:

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, der overtræder foreningens vedtægter, ikke betaler kontingent rettidigt eller skønnes at modarbejde foreningens formål.
Et udelukket medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling, ved at indsende en skriftlig anmodning til bestyrelsen senest 14 dage efter modtagelsen af meddelelse om udelukkelse. Bestyrelsen kan desuden afvise anmodning om medlemskab.

§ 12. Valg af revisor:

På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen 1 revisor. Revisoren

reviderer foreningens regnskab, og giver påtegning herpå. Regnskabet skal

foreligge færdigt og revideret senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

§ 13. Opløsning:

Foreningens opløsning kan kun vedtages på 2 lovligt indvarslede generalforsamlinger efter reglerne for vedtægtsændringer. I tilfælde af klubbens opløsning, tilfalder foreningens formue Sønderhald IF´s Hovedbestyrelse, med almennyttigt ungdomsarbejde som formål.

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling 10.11.2010.